FESTIVAL ROMSKE KULTURE – Drugačnost nas bogati

Namen prireditve FESTIVAL ROMSKE KULTURE – Drugačnost nas bogati, ki je bila izvedena 26. 10. 2023, MIKK Murska Sobota, je bilo prispevati, k večji strpnosti v vsakdanjih odnosih med ljudmi.

Čas, v katerem živimo, žal velikokrat zaznamujeta nestrpnost in sovražnost, zato so tovrstne prireditve ključnega pomena, za izboljšanje položaja Romov v skupnosti. Nedvomno je res, da med večinskim prebivalstvom in Romi v Prekmurju obstaja še kar zadovoljivo sožitje, vsaj na glasbenem področju, kajti glasba in kultura ne poznata meja. Zato se organizatorji vedno znova trudimo združiti različne kulture na enem odru, na katerem nastopajo posamezniki in glasbene skupine z različnimi stili glasbe, različnih starosti  in različne narodnosti, kar obogati sam program in še bolj poveže nastopajoče in regijo v kateri živimo.

Cilj projekta je bilo, da skozi prireditev promoviramo romsko glasbo in jo predstavimo širši javnosti, kar pomembno vpliva k razumevanju in sprejemanju raznolikosti ter hkrati k ohranjanju in razvoju romske identitete.  S tem opozorimo da smo tudi Romi sestavni del okolja v katerem živimo in z kulturo – glasbo in plesom razbijamo stereotipe do Romov.

Dogodek so kulturno obarvali in obogatili:

  • Folklorna skupina RD Amaro Drom
  • Folklorna skupina RD Romano Pralipe
  • Andrej Bajić Bakreni
  • Pevska delavnica Hiše Sadeži Družbe
  • Sandi Horvat – Sunny
  • Nina Brasseur in Denis Maver

Kulturna prireditev Festival romske kulture je glasbeno – kulturna in plesna prireditev, ki jo tradicionalno organizira Zveza Romov Slovenije. Ker smo si želeli v letu 2023 nadgraditi in vsebinsko ter kulturno obogatiti program ter samo prireditev, smo se skupaj z izvajalci in partnerji dogovorili o drugačnem poimenovanju same prireditve. Na tej prireditvi so nastopale različne glasbene in plesne romske in neromske skupine, pripadniki različnih narodnosti, manjšinskega in večinskega prebivalstva, romski in neromski otroci. Iz omenjenega smo se še zmeraj držali našega tradicionalnega slogana »Vsi enaki – vsi drugačni«, saj lahko rečemo, da iz preteklih izvedenih prireditev opažamo, da veliko neromskih izvajalce želi sodelovati na naših prireditvah, saj se na ta način tudi sami promovirajo in vidijo v tem pozitivni premik v medsebojnem sodelovanju. Ta prireditev je bistvenega pomena za romsko skupnost, saj sta glasba in ples bistvena sestavina romske kulture in predstavljata Rome v pozitivni luči.

V zadnjih nekaj letih romska folklora nekoliko tone v pozabo, zato smo povabili štiri folklorne skupine, ki so bile folklorna skupina RD Amari Bas, RD Amaro Drom, RD Romano Pralipe in RD Pušča, da so se na prireditvi predstavile in ponovno obudile romsko folkloro. Žal se folklorni skupini RD Amari Bas in RD Pušča zaradi bolezni dogodka nista udeležili. Kljub temu pa sta nam ostali dve skupini prikazali bogato folklorno kulturo.

Na letošnji prireditvi so se glasbeno predstavili tudi uveljavljeni in neuveljavljeni, tako romski, kot ne-romski izvajalci. Med njimi so bili Nina Brasseur in Denis Maver, ki sta se predstavila z avtorskimi skladbami, v slovenskem, romskem in angleškem jeziku, Sandi Horvat Sunny, ki se je predstavil s priredbama prekmurskih pesmi Stara mati (Cinguli renguli) in Iden doj po Kobilji (Pelaj me domou). Pevska delavnica Hiše sadeži družbe se je predstavila s tremi ljudskimi pesmimi.

Namen prireditve je bilo privabiti veliko različnih ljudi, romskega in večinskega prebivalstva in različnih starostnih skupin ter prispevati, k večji strpnosti v vsakdanjih odnosih med ljudmi, ter razbijanju predsodkov pred romsko skupnostjo. Čas, v katerem živimo, žal velikokrat zaznamujeta nestrpnost in sovražnost, kar smo želeli spremeniti tudi s to prireditvijo. Nedvomno je res, da med večinskim prebivalstvom in Romi v Prekmurju obstaja še kar zadovoljivo sožitje, vsaj na glasbenem področju, kajti glasba in kultura ne poznata meja. Zato se kot organizatorji vedno znova trudimo združiti različne kulture na enem odru, na katerem nastopajo posamezniki in glasbene skupine z različnimi stili glasbe, različnih starosti in različne narodnosti, kar obogati sam program in še bolj poveže nastopajoče in regijo v kateri živimo.

Ob koncu prireditve je predsednik Zveze Romov Slovenije vsem nastopajočim podelil zahvale za sodelovanje na Festivalu romske kulture. Za povezovanje dogodka sta poskrbeli Damijana Pestner in Taja Škerlak.

Festival je z pomočjo Ministrstva za  kulturo RS, Svetom romske skupnosti ter Mladinskim informativnimi in kulturnim klubom Murska Sobota  organizirala Zveza Romov Slovenije.